Sidebar

22
Pet, Lip

Sudski policajac

Grad: Sarajevo
Izdvojeni oglasi
Typography

Na osnovu člana 30., 31., 32. i 33. Zakona o sudskoj policiji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/96 i 37/04), člana 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o radnim odnosima službenika sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj Su-sp-41/06 od 14.03.2006. godine, Su-sp-228-1/09 od 25.08.2009. godine i Su-sp-366/09 od 04.11.2009. godine, tačke III Odluke o prijemu u radni odnos službenika sudske policije, broj Sp-01-884-5/17 od 03.07.2017. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor, broj Sp-01-1163/17 od 05.07.2017. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine 

I

(Broj slobodnih radnih mjesta)

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine vrši prijem službenika sudske policije, radi rasporeda u čin „sudski policajac“, prema sljedećem: 

1. U Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo - 7 izvršilaca;
2. U Odjeljenju sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu - 5 izvršilaca;
3. U Odjeljenju sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu - 5 izvršilaca 

II

(Opći i posebni uslovi za zapošljavanje)

Za zasnivanje radnog odnosa službenika sudske policije radi provođenja pripravničkog staža, obuke, polaganja stručnog ispita za sudskog policajca i rasporeda u čin „sudski policajac“, shodno odredbama Zakona o sudskoj policiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/96 i 37/04), Uredbe o činovima službenika sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 11/07., 55/14. i 82/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj Su-sp-24/17 od 06.03.2017. godine, kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da posjeduje IV stepen školske spreme;

3. da na dan zatvaranja konkursa nije mlađi od 18 i stariji od 25 godina;

4. da ispunjava psiho-fizičke sposobnosti prema normativima za policajce Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova;

5. da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini, kao rezultat disciplinske mjere;

6. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da mu nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

7. da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio prijaviti pred Tribunalom. 

III

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja) 

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

1. Dokaz o državljanstvu BiH - Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine - original ili ovjerena fotokopija (ne stariji od 6 mjeseci);

2. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena fotokopija (ne stariji od 6 mjeseci);

3. Prijava prebivališta, ne starija od 3 mjeseca (original ili ovjerena fotokopija);

4. Dokaz o završenom IV stepenu stručne spreme - diplomu o završenoj srednjoj stručnoj spremi (ovjerena fotokopija, a nostificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini);

5. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe;

6. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

Prijava na konkurs sa potrebnim dokumentima se podnosi na posebnom prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine http://sudpolfbih.pravosudje.ba/ ili na protokolu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, odnosno na oglašeno radno mjesto službenika sudske policije u više odjeljenja sudske policije u dostavljenoj prijavi navodi sve oglašene pozicije – odjeljenja sudske policije za koja se prijavljuje.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnim novinama.

 

Kandidati dostavljaju uredno popunjenu i potpisanu prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti, neposrednom predajom na protokol Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (zgrada Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica: Valtera Perića broj 15. Sarajevo) ili preporučenom poštom na adresu Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Valtera Perića broj 15., 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku “Komisija za izbor kandidata - NE OTVARATI “.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave koje nisu dostavljene u skladu sa tekstom ovog Javnog konkursa se neće uzeti u razmatranje. Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine nema obavezu vraćanja dokumentacije prijavljenim kandidatima. 

NAPOMENA:

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Komisije za izbor, broj Sp-01-1163-5/17 od 12.07.2017. godine (u daljem tekstu: Poslovnik o radu), pozvani kandidat će sa ciljem utvrđivanja konačne liste radi zapošljavanja u skladu sa oglašenim brojem radnih mjesta biti predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena “POVJERLJIVO” u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog zakona. U okviru sigurnosne provjere vršit će se i provjera opšteg uslova “da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da mu nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom”, iz kojih razloga kandidati nisu dužni dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu pozvani kandidat je sa ciljem utvrđivanja konačne liste radi zapošljavanja u skladu sa oglašenim brojem radnih mjesta, na zahtjev Komisije za izbor dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje izdato od strane zdravstvene ustanove koju odredi Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine (troškove ljekarskog pregleda snosi kandidat).

Kandidati koji ne pristupe popunjavanju sigurnosnog upitnika, kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje i kandidati koji ne dostave dokaz o ispunjavanju uslova “zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad” bit će isključeni iz dalje procedure.

U slučaju da neko od prvobitno nominiranih kandidata ne ispuni prethodno opisane uslove, bit će izabran sljedeći kandidat sa liste, koji ispunjava potrebne uslove i koji je po broju bodova rangiran kao sljedeći nakon zadnjeg kandidata koji je nominiran.

U postupku izbora kandidata vodit će se računa o nacionalnoj strukturi Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbom člana 3. Zakona o sudskoj policiji (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/96 i 37/04), s time da niti jedna prijava neće biti izuzeta iz razmatranja na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubijeđenja ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, rođenja ili drugog statusa kandidata. 

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Kandidati koji blagovremeno dostave formalno ispravne prijave i dokažu da ispunjavaju uslove Javnog konkursa, dužni su pristupiti provjerama i testiranju na način i u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni odredbama Poslovnika o radu.

Provjere i testiranja u skladu sa Poslovnikom o radu podrazumijevaju obavezu da kandidat zadovolji:

a) Test općeg znanja, uključujući i pisani rad;

b) Test fizičke sposobnosti, koji uključuje i provjeru morfoloških karakteristika kandidata; c) Intervju 

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova utvrđen odredbama Poslovnika o radu na jednom od testova iz tačke a) i b) odmah se isključuje iz procesa daljeg odabira (nakon svakog pojedinačnog testa).

Literatura iz koje će se utvrditi sadržaj testova općeg znanja je utvrđena u odredbi člana 15. stav (2) Poslovnika o radu, koji je svim kandidatima dostupan na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine - http://sudpol-fbih.pravosudje.ba/ i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije Bosne i ercegovine, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo. 

V

(Način obavještavanja kandidata)

Komisija za izbor će prije procesa provjere i testiranja svim prijavljenim kandidatima odrediti šifru, sa kojom će biti upoznati prilikom neposredne predaje kovertirane prijave na Javni konkurs, a kandidati koji su prijavu na Javni konkurs poslali preporučenom poštom će o šifri biti upoznati putem e-maila ili telefona koji su naveli u prijavi na Javni konkurs.

O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, testa fizičkih sposobnosti i intervjua, kandidati koji ispunjavaju opće uslove i koji su na prethodnom testu ostvarili potreban eliminacioni prag, bit će obaviješteni putem web stranice Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine - http://sudpol-fbih.pravosudje.ba/ i oglasne table Sudske policije Federacije BiH u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.

Kandidati su dužni postupati u skladu sa navedenim obavjestima Komisije za izbor, jer u slučaju nepostupanja po pomenutim obavijestima smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni konkurs.

U slučaju da u dostavljenim podacima postoje određene nejasnoće koje dovode Komisiju za izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih uslova ovog Javnog konkursa, Komisija za izbor zadržava pravo da o spornim pitanjima službenim putem zatraži odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje nadležnog organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza. 

VI

(Trajanje pripravničkog staža i obuke)

Pripravnički staž za kandidate koji se prime u radni odnos, u skladu sa odredbom člana 34. stav 1. Zakona o sudskoj policiji (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/96 i 37/04) traje šest mjeseci.

Kandidati primljeni u radni odnos će dio pripravničkog staža provesti na obuci koja će u skladu sa Programom koji donosi predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine biti organizirana na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, a dio na praktičnoj obuci u okvirima organizacionih jedinica Sudske policije Federacije BiH.

Primljeni kandidati su u roku od 30 dana po isteku pripravničkog staža dužni pristupiti polaganju stručnog ispita za sudskog policajca.

Kandidat koji položi stručni ispit za sudskog policajca se raspoređuje na radno mjesto službenika sudske policije, te mu se dodjeljuje čin “sudski policajac”, a kandidatu koji nakon završenog pripravničkog staža ne položi stručni ispit prestaje radni odnos u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine.