Sidebar

19
Pon, Velj

Urednik informativnog programa BHRT - BHT1, Urednik sportskog programa BHRT - BHT1 ...

Grad: Sarajevo
Premium oglasi
Typography

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucujama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32), člana 50. i 53. Statuta BHRT, člana 15. i 16. Pravilnika o radu BHRT, i Odluke generalnog direktora BHRT br:101-189/18 od 09.02.2018. godine, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata urednika programa, ponovo raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za radna mjesta u Sektoru BHRT - BHT1

 

1/01 Urednik informativnog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac
1/02 Urednik sportskog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac,
1/03 Urednik dokumentarno savremenog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac
1/04 Urednik revijalno muzičkog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac

 

Radni odnos je na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada je Sarajevo.

Mandat urednika programa traje 5 (pet) godina.

USLOVI

Pored opštih uslova predviđenih čl.10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da kandidat ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1.Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca), kandidati moraju ispunjavati i neophodne uslove predviđene opštim aktima BHRT:

1/01. UREDNIK INFORMATIVNOG PROGRAMA BHRT-BHT1

VSS/ Fakultet društvenog smjera; - najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;
značajno iskustvo rada u novinarstvu, rad na reporterskim i uredničkim poslovima, dobra urednička procjena, dobro poznavanje TV produkcije;
organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost timskom radu;
sposobnost procjene prioriteta, donošenja kompleksnih i teških odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva;
razumijevanje društvene situacije i konteksta događaja i fenomena;
poznavanje političkog okruženja; - otvorenost za nove ideje i tehnologije;
poznavanje novinarskog kodeksa i uređivačkih načela BHRT;
aktivno znanje jednog svjetskog jezika;
prebivalište u Bosni i Hercegovini.

1/02. UREDNIK SPORTSKOG PROGRAMA BHRT- BHT1

VSS/ Fakultet društvenog smjera; - najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;
značajno iskustvo u sportskom novinarstvu, uspješan rad na reportersko - uredničkim poslovima;
dobro poznavanje TV tehnologije, produkciono i tehnički, besprijekorno poznavanje novinarskog kodeksa, uređivačkih načela, svjetskog standarda novinarstva;
kreativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost ka timskom radu;
aktivno znanje jednog svjetskog jezika;
prebivalište u Bosni i Hercegovini

1/03. UREDNIK DOKUMENTARNO SAVREMENOG PROGRAMA BHRT-BHT1

VSS/ Fakultet društvenog smjera;
najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;
značajno iskustvo u novinarstvu, uspješan rad na reportersko - uredničkim poslovima;
dobro poznavanje TV tehnologije, produkciono i tehnički, besprijekorno poznavanje novinarskog kodeksa, uređivačkih načela, svjetskog standarda novinarstva;
kreativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost ka timskom radu;
aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
prebivalište u Bosni i Hercegovini

1/04. UREDNIK REVIJALNO MUZIČKOG PROGRAMA BHRT-BHT1

VSS/ Fakultet društvenog smjera;
najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;
značajno iskustvo u novinarstvu, uspješan rad na reportersko - uredničkim poslovima;
dobro poznavanje TV tehnologije, produkciono i tehnički, besprijekorno poznavanje novinarskog kodeksa, uređivačkih načela, svjetskog standarda novinarstva;
kreativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti, sklonost ka timskom radu;
aktivno znanje jednog svjetskog jezika;
prebivalište u Bosni i Hercegovini

OPIS POSLOVA

Urednik programa rukovodi programskom cjelinom u okviru BHT1, neposredno organizuje rad i usklađuje program u skladu sa programskom šemom, odlučuje o rasporedu emisija u programu, predlaže programska usmjerenja i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom BHRT i opštim aktima BHRT.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz aplikaciju sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o traženom radnom iskustvu, predviđenom oglasom, stečenom nakon završetka VSS (potvrde ili uvjerenja),
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika
  • program rada,
  • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri 3 (tri) mjeseca, (može se dostaviti i na intervjuu),
  • ovjerenu izjavu u vezi člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine
  • prijavu prebivališta Uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) izabrani kandidati dostavljaju prilikom zaključenja Ugovora o radu.
OGLAŠAVANJE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim listovima „Avaz“, „Večernji list“ i „Nezavisne novine“ , WEB site BHRT-a, te u skraćenoj verziji u programima BHR1 i BHT1.

Rok za podnošenje prijava je 20.02.2018. godine.

Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“- prijava na javni oglas, uz obavezno navođenje pozicije na koju se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za provjeru stručne sposobnosti obaviće intervju, nakon čega će se konačan izbor izvršiti u skladu sa propisanom procedurom.

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu javnog oglasa.

Prijave dostaviti poštom ili lično na adresu:
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Služba za ljudske resurse Bulevar
Meše Selimovića br. 12
71 000 S A R A J E V O